[07 เม.ย. 2564] ตารางการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
     โดย : อำนวยการ
 [02 เม.ย. 2564] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 
     โดย : อำนวยการ
 [18 เม.ย. 2562] ประชาสัมพันธ์โครงการวันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 
     โดย : อำนวยการ
 [29 มี.ค. 2562] ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
     โดย : อำนวยการ
 [14 มี.ค. 2562] ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 
     โดย : อำนวยการ
 [07 มี.ค. 2562] ขอเชิญบุคลากร ครู กศน.และ บุคลากร กศน. เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ 
     โดย : อำนวยการ
 [01 มี.ค. 2562] ประกาศรายชื่อชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     โดย : อำนวยการ
 [07 ก.พ. 2562] ขอเชิญ สำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัด ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน 
     โดย : ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 [13 ม.ค. 2562] แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
     โดย : ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษา
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [27 ก.ค. 2562] | อ่าน : 1199

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [26 มิ.ย. 2562] | อ่าน : 1076

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
  โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [25 พ.ค. 2562] | อ่าน : 1374

  ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
  โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  [05 มี.ค. 2562] | อ่าน : 1364

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาฯ 
       โดย : นางสาววิมล เล็กสูงเนิน
       วันที่ 14 ม.ค. 2564 | อ่าน : 180

   นวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลสู่ประเทศไทย 4.0 
       โดย : อ.แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
       วันที่ 11 ต.ค. 2562 | อ่าน : 715

   นวัตกรรมครูคืนถิ่น (Srisaket Teacher Back To Tambol Innovation SSK-TBTI) 
       โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 26 ธ.ค. 2561 | อ่าน : 1154

   การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอ 
       โดย : นายเอกวัฒน์ บุญใบ
       วันที่ 06 ธ.ค. 2561 | อ่าน : 927

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  การคัดแยกขยะการคัดแยกขยะ
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดชัยภูมิ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 749
  เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมา
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 475
  การจัดการมลพิษในชุมชนการจัดการมลพิษในชุมชน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 527
  มลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำ
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 652
  มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 512
  มลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียง
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 502
  มลพิษขยะและสิ่งปฏิกูลมลพิษขยะและสิ่งปฏิกูล
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 426
  แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 417
  แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 518
  แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 469
  แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 480
  พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานพลังงานชีวมวลเป็นพลังงาน
  โดย : สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
  [08 ต.ค. 2562] | อ่าน : 871

     ดูทั้งหมด