ที่อยู่  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        145 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
        โทรศัพท์ 045-311511  โทรสาร 045-313479