การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอ

 06 ธ.ค. 2561 16:57:13      1861    |     Share   

 โดย : นายเอกวัฒน์ บุญใบ

 บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ