พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8

 13 ธ.ค. 2562 19:08:32      214    |     Share   

 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8


 

    วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.อุบลราชธานี “ดงอู่ผึ้ง เกมส์” ครั้งที่ 8 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ในพิธีท่านได้กล่าวชื่นชมสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะให้รู้จักรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา  กศน.  และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน  กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้กับผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาในรูปแบบ กศน.และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มสำนักงาน  กศน.จังหวัดสามเหลี่ยมมรกต(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และระดับประเทศต่อไป