เวทีรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน.

 14 ก.ย. 2563 09:12:18      47    |     Share   

 

เวทีรับฟังความคิดเห็น "การประชาพิจารณ์ " ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน. 


ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น "การประชาพิจารณ์ " ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน. โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด


และมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน.รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กศน. นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนผู้บริหารส่วนกลาง ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด 18 กลุ่ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมและให้การต้อนรับในครั้งนี้


      การประชาพิจารณ์ ได้แบ่งกลุ่มการประชาพิจารณ์ ออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพ) หัวข้อห้องสมุดประชาชน หัวข้อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หัวข้อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และหัวข้อการศึกษาพิเศษ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสรุปหัวข้อ และนำเสนอต่อ รมช.ศึกษาธิการ


 


 

 
รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวในเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ได้รับข้อคิดเห็นจากนักศึกษา ผู้เรียน กศน.และประชาชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ “โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาเป็นลำดับต้น ๆ คือเรื่องของหลักสูตร ซึ่ง กศน.ไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลานาน เพื่อให้มีความทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนให้เร่งสำเร็จโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นอาคารของ กศน.เอง ที่จะสามารถสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับคนทุกช่วงวัย พร้อมยกระดับสู่ Co-learning space ในห้องสมุดประชาชน ชุมชน ตำบล ทั่วไทย ในส่วนผู้สูงอายุ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย และหน้าที่ความเป็นพลเมือง แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย พร้อมส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสอนการสร้างช่องทางการขายออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อต้อนรับสังคมผู้สูงอายุ