โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21

 25 พ.ค. 2565 18:12:49      405    |     Share   

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 

      ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีวิทยากรอบรมให้ความรู้ ได้แก่ นายอภิวัฒน์ วงศ์กัญหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 43 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ