การประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษาและทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา

 06 ก.ย. 2565 10:13:21      398    |     Share   

 

 การประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษาและทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา "ยุคดิจิทัล"

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษาและทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา "ยุคดิจิทัล" เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ และนายสุรเกียรติ รัตนรอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในบรรยายเรื่องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อสร้างแรงจูงใจ กำลังใจให้แก่หน่วยงาน และสถานศึกษา ที่มีผลงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัด ที่ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย และได้บรรยายพิเศษพร้อมพบปะกับผู้เข้าร่วมสัมมนา และเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ