ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กศน.

 02 พ.ย. 2565 09:34:20      113    |     Share   

 

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กศน.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กศน. โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องด้วย สำนักงาน กศน. เห็นถึงความสำคัญของการจัดสวัสดิการเพื่อบุคคลากรทุกระดับในองค์กร เพราะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ทั้งข้าราชการ ครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง การจัดสวัสดิการภายในของสำนักงาน กศน. จำเป็นต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือร่วมกัน