ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด “มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ร้อยแก่นสารเกมส์” ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

 27 ธ.ค. 2565 10:06:11      122    |     Share   

 

      วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และให้กำลังใจนักกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬากศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ร้อยแก่นสารเกมส์” ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มสำนักงานกศน.จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนแผนงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากภัยสิ่งเสพติด สร้างนิสัยความมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งคัดตัวนักกีฬาและกรีฑาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป