ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM

 19 มี.ค. 2566 20:46:14      473    |     Share   

 

 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM

ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการกศน. เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครู กศน.และนักศึกษา กศน.จากหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. อีกทั้งเป็นการแสดงออกเพื่อส่งเสริมความเป็น “MOE One Team” ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย