วันคล้ายวันสถาปนา 14 พฤษภาคม 2566 (69 ปี ศ.อ.ศ.อ.) จากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) สู่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 14 พ.ค. 2566 18:04:53      446    |     Share   

 

วันคล้ายวันสถาปนา 14 พฤษภาคม 2566 (69 ปี ศ.อ.ศ.อ.) จากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) สู่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา “69 ปี ศ.อ.ศ.อ.” จากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) สู่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ กุลจินต์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ ศิษย์เก่า ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายร่วมพิธี มีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
2.พิธีบวงสรวงศาลพระไชยบุรี ที่เป็นที่เคารพนับถือของสถาบันฯ
3.พิธีรำลึก ศ.อ.ศ.อ.
4.การเสวนา จากกรมการศึกษาผู้ใหญ่ สู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
5.การปลูกต้นไม้มงคล(ต้นชัยพฤกษ์)
ศ.อ.ศ.อ. จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 หลังการจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ 14 ปี รูปแบบการดำเนินงานการศึกษาผู้ใหญ่ ก่อนมี ศ.อ.ศ.อ. เป็นการศึกษาผู้ใหญ่เพื่อการรู้หนังสือ การฝึกอาชีพ การศึกษาสายสามัญ สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบโรงเรียน เมื่อมีการจัดตั้ง ศ.อ.ศ.อ.แล้ว ซึ่งเป็นศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) ย่อมาจากคำเต็มว่า “ศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี” โดย
ศ ตัวแรก ย่อมาจากคำว่า “ศูนย์กลาง”
อ ตัวแรก ย่อมาจากคำว่า “อบรม”
ศ ตัวหลัง ย่อมาจากคำว่า “การศึกษาผู้ใหญ่”
อ ตัวหลัง ย่อมาจากคำว่า “จังหวัดอุบลราชธานี”
ทำหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมูลสารศึกษา ที่เรียกว่า “สารนิเทศก์” เพื่อออกไปปฏิบัติงานให้มูลสารศึกษาแก่ประชาชนในชนบท
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้ ศ.อ.ศ.อ. เป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมสัมมนาครู เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินงานให้การศึกษาทางวิทยุ ไปรษณีย์และสื่อสารมวลชนอื่นๆ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง เพื่อปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้ออกระเบียบว่าด้วยสถานศึกษา สังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (ศนอ.) โดยตัดคำว่าประจำออก แต่ให้คงชื่อ ศ.อ.ศ.อ. ไว้ด้วย เพื่อคงชื่อปรากฏอยู่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ โดยมีบทบาทส่งเสริมงานวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนว ประชาสัมพันธ์ ติดตามผล รวบรวมข้อมูลและประเมินผล พัฒนางาน นิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียน
ต่อมาปี 2542 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการปฏิรูปการศึกษาใหม่ทั้งระบบ และในวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้มีการตั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551ขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิม “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ปัจจุบันเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งตามประกาศของพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 18 โดยมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความสนในของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในภูมิภาค วิจัย พัฒนา กศน. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ กศน.แก่สถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือข่าย โดยรับผิดชอบพื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัจจุบันมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ