จัดโครงการอบรมพัฒนาสุขภาพจิต Well-being ที่ดี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 08 ก.ย. 2566 13:28:32      146    |     Share   

 

 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดจัดโครงการอบรมพัฒนาสุขภาพจิต Well-being ที่ดี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยเน้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาจิต พัฒนาความรู้ แก่ตนเอง และพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน