อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

 20 ก.ย. 2566 10:29:56      184    |     Share   

 

ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาความรู้ให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในด้านการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติ จาก นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา (ครูอภิวัฒน์ สอนสร้างสื่อ) เป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการ
ปัญญาประดิษฐ์ มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านการศึกษาในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอนให้สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาสื่อสำหรับการศึกษา เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์สื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของสื่อที่มีอยู่ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยลดเวลาและความล่าช้าในกระบวนการสร้าง ปัญญาประดิษฐ์จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสื่อในยุคดิจิทัลปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานทางด้านการศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนานวัตกรรมการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลายด้วยสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น