อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมและบริหารความเสี่ยง

 22 ก.ย. 2566 18:00:42      100    |     Share   

 

 วันที่ 21-22 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความ เสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงินและรายงานที่มิใช่การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับภาค เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมเรียนรู้ทุกระดับ ให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมและบริหารความเสี่ยง ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากคลังจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์ ตำแหน่ง ผอ. กลุ่มงานวิชาการ นางสาวปวิดา นาลาด ผอ. กลุ่มงานระบบการคลัง นางเนตรทราย ภูกาบเพ็ชร ผอ. กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด นางยุภาพร นิยมวงศ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรง ครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ