ร่วมประชุมใหญ่ชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงาน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 67

 17 พ.ย. 2566 21:23:23      96    |     Share   

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมใหญ่ชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงาน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 2567 โดยมีว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมี นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ
     ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า หลักการในปฏิบัติงานของตนใช้หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำงานด้วยเครือข่าย บุคลากรต้องมีความก้าวหน้า มุ่งพื้นที่ เพราะการทำงานของ สกร. มุ่งไปที่ สกร.ตำบลเป็นสำคัญ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
      ภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนรู้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”
     ซึ่งมีประเด็นนโยบาย ได้แก่ การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ ปรับวิธีการลดขั้นตอนการประเมินวิทยะฐานะ เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีความโปร่งใสในการโยกย้าย แก้ไขปัญหาหนี้สินและสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประเด็นต่อมา คือ การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง อาทิ การเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มีระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีสถานศึกษาคุณภาพในทุกอำเภอ มีระบบการแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต การดูแลเรื่องสุขภาพจิตของผู้เรียน การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ การทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา การมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งประเด็นสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับประชาชนผู้รับบริการต่อไป
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน 5 จุดเน้น ได้แก่
1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากร
    ว่าที่ร้อยเอก วิสาร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากจุดเน้นดังกล่าวแล้ว ก็มีเรื่องสำคัญที่เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน อาทิ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ต้องไม่มีการซื้อ - ขายตำแหน่ง ไม่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ชุดนักเรียน อาหารกลางวัน ฯลฯ ต้องจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งงานจัดจ้างอื่น ๆ ด้วย ต่อมาคือให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และการเตรียมพร้อมในลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม ให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มาเข้าร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม โดยให้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัด อาทิ ไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝาก เรื่องนี้ขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 
ขอบคุณภาพ/ข่าว กรมส่งเสริมการเรียนรู้