ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

 09 ธ.ค. 2566 18:06:00      91    |     Share   

 

 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นำโดยนายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและวินัย พร้อมคณะ และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) นำโดย นางสาวสุนทรี สุภาสงวน พร้อมคณะ เพื่อให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในส่วนของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค ณ ห้องประชุมสุบงกช(111) สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้มอบหมายให้มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกำหนดให้มีการศึกษาข้อมูลการส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาค/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/พื้นที่ และสถานศึกษาขึ้นตรง ในพื้นที่ 5 ภาค