งานวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี

 14 พ.ค. 2567 20:27:08      126    |     Share   

 

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 70 ปี ศ.อ.ศ.อ. 14 พฤษภาคม 2567 จากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) สู่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาของสถาบันฯ และอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ ศิษย์เก่า ศ.อ.ศ.อ. ศนอ. สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัด สกร.อำเภอ ศูนย์หรือสถาบันเฉพาะด้าน หรือเฉพาะกิจการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคีเครือข่ายร่วมพิธี มีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมไชยบุรี
2.พิธีบวงสรวงศาลพระไชยบุรี ที่เป็นที่เคารพนับถือของสถาบันฯ ณ ศาลพระไชยบุรี
3. พิธีวางพวงมาลัย ณ อนุสรณ์สถานที่ระลึก 50 ปี “ศ.อ.ศ.อ.” ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. การปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารไชยบุรี
5. พิธีรำลึก 70 ปี ศ.อ.ศ.อ. และเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมไชยบุรี
6. พิธีแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คนแรก ณ ห้องประชุมไชยบุรี
7. กิจกรรมเยี่ยมชมการแสดงของผู้เรียนและผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นวันสถาปนาศูนย์กลางการศึกษาหลักมูลฐานแห่งที่ 3 ของโลก คือ ศ.อ.ศ.อ. มีที่ตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ซึ่งเริ่มดำเนินงานและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า TUFEC ซึ่งมาจากคำเต็มว่า Thailand Unesco Fundamental Education Centre สถาบันการศึกษาแห่งนี้นอกจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 70 ปี ถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางการศึกษาของชาติไทย และของโลก ซึ่งมีการพัฒนา การจัดการส่งเสริมการศึกษา ให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนครบ 70 ปี ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ในวันนี้จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ร่วมกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากร และศิษย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งเครือข่าย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรำลึกเกียรติประวัติ ศ.อ.ศ.อ. โดยจัดทำโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา "ศ.อ.ศ.อ." ครบ 70 ปี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามให้มีความรักผูกพันต่อองค์กร และรำลึกถึงความเป็นมาของสถานศึกษา มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา เครือข่ายและภาคีเครือข่ายเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสำคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้