นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรให้ความรู้การประเมินผลเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษา (เทียบระดับการศึกษา)

 14 พ.ค. 2567 18:48:08      97    |     Share   

 

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้การประเมินผลเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษา (เทียบระดับการศึกษา) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมนา ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคต่างๆ และปิดการประชุมสัมนา ณ ห้องอภัยจันทวิมล สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ