ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 13 มิ.ย. 2567 14:25:15      106    |     Share   

 

 วันที่ 12 -13 มิถุนายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนการส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ……. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชี้แจงและร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และร่วมกันพิจารณาจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเฉพาะงบลงทุน และโครงการสำคัญ รวมถึง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกและวิธีการดำเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน