เผยแพร่ผลงานวิชาการ


การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ : 04 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 27]
น.ส.ธัญญลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลั
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 121]
นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง ลพบุรี
บทความ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล 8ก.ย.65
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 198]
ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
บทความวิจัย 2564 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการสอนออนไลน์
เมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 746]
อ.ร่วมมิตร คำผา
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
เมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 690]
อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 871]
อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 796]
นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาฯ
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2564  [อ่าน : 1976]
นางสาววิมล เล็กสูงเนิน
นวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลสู่ประเทศไทย 4.0
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1824]
อ.แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
นวัตกรรมครูคืนถิ่น (Srisaket Teacher Back To Tambol Innovation SSK-TBTI)
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1979]
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
  แสดงหน้า 1 [2]