เผยแพร่ผลงานวิชาการ


บทความวิจัย 2564 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการสอนออนไลน์
เมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 442]
อ.ร่วมมิตร คำผา
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
เมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 465]
อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 518]
อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 601]
นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาฯ
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2564  [อ่าน : 1426]
นางสาววิมล เล็กสูงเนิน
นวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลสู่ประเทศไทย 4.0
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1447]
อ.แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
นวัตกรรมครูคืนถิ่น (Srisaket Teacher Back To Tambol Innovation SSK-TBTI)
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1786]
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอ
เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1627]
นายเอกวัฒน์ บุญใบ
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง : หอมแดง...ปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 1557]
ฉันทลักษณ์ ศรีผา
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง : พริก ปลูกเองได้ง่ายนิดเดียว
เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 1185]
ฉันทลักษณ์ ศรีผา
  แสดงหน้า 1 [2]