ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด
เมื่อ : 02 เมษายน 2564  [อ่าน : 992]
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิเชียรติโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเด่นชัย อ่ำแพร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโดย ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564
เมื่อ : 26 มีนาคม 2564  [อ่าน : 994]
วันที่ 26 มีนาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคฯ พร้อมด้วยพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ห้อง 111 สุบงกช สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2563
เมื่อ : 23 มีนาคม 2564  [อ่าน : 1025]
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมไชยบุรี
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
เมื่อ : 22 มีนาคม 2564  [อ่าน : 898]
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 งานการศึกษาต่อเนื่อง ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา สถาบันกศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตร มีเนื้อหาและองค์ประกอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดย นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียง เป็นประธานในพิธีเปิด
ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ : 17 มีนาคม 2564  [อ่าน : 1014]
วันที่ 17 มีนาคม 2564 ส่วนจัดและส่งเสริมฯ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดนครพนม ยโสธร และเลย) ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ
การดำเนินการประสานการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”แห่งที่ 110
เมื่อ : 17 มีนาคม 2564  [อ่าน : 1018]
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะข้าราชการครู เข้าพบนายกานต์ กัลป์ตินันนท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี เพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”แห่งที่ 110 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร์
เมื่อ : 11 มีนาคม 2564  [อ่าน : 1264]
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำอนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล
เมื่อ : 11 มีนาคม 2564  [อ่าน : 1066]
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ณ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2564  [อ่าน : 994]
ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และบุคลากรในสังกัด เข้ารับการเรียนรู้
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
เมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2564  [อ่าน : 1253]
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครูผู้ช่วย นิเทศติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน จากชมรมผู้อาวุโส อบต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2563  [อ่าน : 993]
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติประชุมต้อนรับโดย ได้กล่าวต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะผู้มาศึกษาดูงานจาก ชมรมผู้อาวุโส อบต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5
เมื่อ : 24 ตุลาคม 2563  [อ่าน : 1194]
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เมื่อ : 01 ตุลาคม 2563  [อ่าน : 1060]
ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 25363 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาค ร่วมกับ สถาบันทางไกล ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ดูแลระบบคลังความรู้ และการแนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังความรู้ กศน. ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ณ โรงแรมเอ็มแกรด์ ร้อยเอ็ด
เวทีรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน.
เมื่อ : 14 กันยายน 2563  [อ่าน : 1285]
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น "การประชาพิจารณ์ " ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน.
การประชุมติดตามการจัดทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการจัดการศึกษา
เมื่อ : 07 สิงหาคม 2563  [อ่าน : 1113]
ในระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดการประชุมติดตามการจัดทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอาชีพออนไลน์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจากท่านธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรมปฏิบัติการโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต Thailand Knowledge
เมื่อ : 07 สิงหาคม 2563  [อ่าน : 2182]
การอบรมปฏิบัติการโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต Thailand Knowledge Portal สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2563  [อ่าน : 1118]
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กับนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสุบงกช(111)
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ : 01 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 1435]
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ขอเชิญชวนเวียนเทียนที่บ้านเป็นมงคลแห่งตนและเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 1165]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญชวนเวียนเทียนที่บ้านเป็นมงคลแห่งตนและเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์
เมื่อ : 17 เมษายน 2563  [อ่าน : 1149]
วันที่ 17 เมษายน 2563 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัดประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมประจำเดือน เมษายายน 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์ Video Conference LINE ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Work From Home) จึงได้จัดประชุมประจำเดือนครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น LINE เพื่อรายงานผลการปฏิบัติการและการขับเคลื่อนงานต่างๆ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21]